Pytania dotyczące leasingu-Leasing Expert sp. z o.o. - https://leasingexpert.pl

Słownik pojęć

Leasing jest umową, na mocy której właściciel środka trwałego (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania tego środka trwałego przez określony czas, w zamian za opłaty. Podpisując umowę leasingu, korzystający otrzymuje w użytkowanie wybrany środek trwały, np. samochód, maszynę, a w zamian zobowiązuję się uiszczać na rzecz leasingodawcy opłaty leasingowe

W prawie polskim  umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny w art. 709.

„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”

Zgodnie z art. 709 umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Leasing operacyjny – polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie środka trwałego w zamian za czynsz płacony w określonych w umowie odstępach czasu. Czynsze leasingowe (raty) stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. Amortyzacji dokonuje leasingodawca. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może:

  • wykupić sprzęt za określoną z góry w umowie wartość
  • zwrócić sprzęt leasingodawcy
  • przedłużyć umowę na kolejny okres

Leasing finansowy (kapitałowy) – typ umowy leasingu zbliżony do zakupu na raty. Leasingobiorca ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych a leasingodawca traktuje taką transakcję jak sprzedaż (dostawę towaru) wystawiając jedną fakturę na wartość całej transakcji pozostaje jednak właścicielem sprzętu do końca trwania umowy. Kosztem uzyskania przychodu u leasingobiorcy są odpisy amortyzacyjne i część odsetkowa rat leasingowych. Po uregulowaniu wszystkich płatności przewidzianych umową jej przedmiot automatycznie przechodzi na własność leasingobiorcy.

Leasing zwrotny – szczególna forma umowy leasingu polegająca na odsprzedaży posiadanego przez leasingobiorcę środka trwałego leasingodawcy a następnie użytkowanie go na postawie umowy leasingu.  Głównym calem takiej transakcji jest uwolnienie środków pieniężnych które leasingobiorca wcześniej zainwestował zakup środka trwałego.

Wynajem długoterminowy – szczególna odmiana umowy leasingu operacyjnego gdzie z założenia wartość środka trwałego (najczęściej samochodu) po zakończeniu umowy powinna odpowiadać jego wartości rynkowej. Strony takiej umowy ustalają zakres świadczeń – koszty serwisu, ubezpieczenia, samochód zastępczy, wymiana opon itp – oraz określają limit przebiegu pojazdu. Na podstawie tych parametrów określana jest wartość pojazdu na koniec umowy (zazwyczaj wysoka). Pozwala to na ustalenie czynszów leasingowych na stosunkowo niskim poziomie (tylko za użytkowanie) i zwrot przedmiotu leasingu do leasingodawcy. Umowa nie wyklucza wykupu po zakończeniu leasingu.

Część używanych samochodów osobowych sprzedawanych jest na podstawie tzw faktury VAT marża.Dokumentuje się nim sprzedaż przedmiotów nabytych od osób fizycznych (np sprzedaż komisowa).

Faktura zawiera wyłącznie kwotę należności ogółem bez wyszczególnienia kwot VAT. Podatek VAT naliczony jest wyłącznie od marży rozumianej jako różnica ceny zakupu i sprzedaży i „ukryty” w cenie łącznej.
Niektóre firmy leasingowe oferują swoim klientom specjalną konstrukcję umowy leasingowej, nie zawierającej w płatnościach czynszy leasingowych podatku VAT.

Jest to korzystne w przypadku leasingowania samochodów sprowadzonych z zagranicy przez osoby fizyczne i sprzedawanych za pośrednictwem komisów.
Umowa leasingowa wykorzystuje w tym przypadku zakwalifikowanie umowy leasingu finansowego z punktu widzenia podatku VAT jako dostawy towaru a nie usługi. Dzięki temu podatek VAT nie jest naliczany od ceny pojazdu a tylko od marży sprzedającego.

Po podpisaniu i uruchomieniu umowy klient otrzymuje fakturę VAT marża opiewającą na sumę opłat całej umowy leasingowej.

Czynsze płatne są zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności. Zwykle firma leasingowa wysyła klientom noty obciążeniowe, niejako przypominające o obowiązku zapłaty czynszu leasingowego.

Podstawą amortyzacji jest cena nabycia przedmiotu umowy leasingowej.
Podatek VAT naliczony jest tylko od części odsetkowej (różnica pomiędzy sumą opłat a ceną nabycia) i nie jest wyszczególniony na fakturze (co za tym nie ma możliwości odliczenia VAT naliczonego).